دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات پايان نيمسال و بررسي مدارک پزشکي