مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان

مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان

از مدير فني سيستم در
Number of replies: 0

قابل توجه دانشجويان گرامي

مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از تدريس اساتيد در سامانه ي گلستان, از پنجشنبه مورخ 1400/2/30 لغايت دوشنبه 1400/3/17 مي باشد. لازم به ذکر است رويت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد, منوط به تکميل فرم نظرسنجي دروس ترم جاري مي باشد. بديهي است مسئوليت عدم  انجام نظرسنجي بر عهده ي دانشجو خواهد بود.